Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Ogólnokształacących Nr 12 w Gliwicach, ul. Płocka 16 - reprezentowana przez dyrektora placówki.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

1.

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
• art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

2. zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą.

3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu:

• przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przez okres: zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów dotyczących kształcenia - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) RODO - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa),

4. W związku z przetwarzaniem przez ADO Pani / Pana danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:

• Prawo dostępu do danych osobowych
• Prawo do sprostowania danych osobowych
• Prawo do uzupełnienia danych osobowych
• Prawo do usunięcia danych (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”)
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• Prawo do przeniesienia danych
• Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z Instrukcją Archiwalną, opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 5.

7. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym, natomiast podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

9. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

10. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:

Agnieszka Lekszycka e-mail: iod.zso12.gliwice@op.pl

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Elżbieciak
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:43:50
Informację wprowadził do BIPAnna Elżbieciak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:43:50
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAnna Elżbieciak2020-09-15 06:11:24
2Modyfikacja stronyAnna Elżbieciak2020-09-15 07:41:50
3Modyfikacja stronyAnna Elżbieciak2020-09-16 08:52:53
4Modyfikacja stronyAnna Elżbieciak2020-09-16 08:53:37
5Modyfikacja stronyAnna Elżbieciak2020-09-16 08:54:34